Protokół Yonick

Protokół Yonick służy do łatwego, masowego dopisywania dłużników (firm lub konsumentów) do KRD. Umożliwia także zarządzanie informacjami na ich temat (aktualizacja, usuwanie).

Transza Yonick umożliwia dopisywanie informacji negatywnej, a także zarządzanie nią (aktualizacja, usuwanie) – jeśli chcesz dopisać, zaktualizować, usunąć informację pozytywną o Twoim kontrahencie, użyj protokołu Neal.

Poniższa instrukcja wyjaśnia krok po kroku jak utworzyć i wysłać do KRD transzę Yonick.
Instrukcję i specyfikację techniczną w PDF znajdziesz tutaj (Format Yonick).

Pojęcia wprowadzające

Wezwanie do zapłaty jest ostrzeżeniem dla dłużnika o zamiarze przekazania danych o jego zadłużeniu do KRD. Wierzyciel wysyła wezwanie do zapłaty do dłużnika listem poleconym.

Zobowiązanie jest pojedynczą informacją gospodarczą definiującą zobowiązanie dłużnika względem wierzyciela (Klienta KRD). Typowym przykładem zobowiązania jest nieopłacona faktura.

Sprawa grupuje zobowiązania dotyczące tego samego dłużnika. Zobowiązania są przechowywane
w systemie KRD zawsze w postaci spraw – pojedyncza sprawa może zawierać dowolną liczbę zobowiązań (jedno lub więcej).

Sprawy i zobowiązania są identyfikowane w systemie KRD przy użyciu unikalnych identyfikatorów. Użytkownik, tworząc transzę Yonick, zobowiązany jest do nadania identyfikatorów dla wszystkich spraw i zobowiązań – identyfikatory mogą być dowolnym zestawem znaków, nie mogą jednak się powtarzać
w ramach wszystkich spraw/zobowiązań przekazanych do KRD (każda sprawa i każde zobowiązanie musi mieć unikalny identyfikator).

Aby sprawa mogła zostać przekazana do KRD, musi spełniać kilka warunków wynikających z ustawy:
 • Wszystkie zobowiązania w sprawie są wymagalne od przynajmniej 30-stu dni,
 • Dla wszysktich zobowiązań upłynął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty,
 • Łączna kwota wszystkich zobowiązań w sprawie wynosi minimum 200 zł (jeśli dłużnikiem jest konsument) lub 500 zł (jeśli dłużnikiem jest firma lub instytucja).

Utworzenie pliku transzy

W celu utworzenia transzy z danymi otwórz przykładowy plik Yonick (możesz go pobrać stąd)
do edycji – w tym celu możesz użyć dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. Microsoft Excel lub OpenOffice Calc. Usuń z pliku wszystkie wiersze poza nagłówkowym.

Poniższy opis tłumaczy jak sporządzić standardową transzę Yonick, w której umieścisz tylko te operacje, które dodają, aktualizują lub usuwają zobowiązania z KRD. Jeśli posiadasz dużo spraw (kilkaset lub więcej), możesz rozważyć zastosowanie transzy różnicowej.

Dane sterujące (kolumny A-C)

Przygotowywanie pliku transzy zacznij od wypełnienia trzech pierwszych kolumn, w których:
 • określ, jaką chcesz wykonać operację na sprawie lub zobowiązaniu (kolumna A),
 • podaj, czy dłużnikiem jest konsument, czy osoba prawna (kolumna B),
 • nadaj identyfikator sprawy (kolumna C).
Yonick-dane-podstawowe.PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Dla operacji dodania, aktualizacji i usunięcia pole typ operacji (kolumna A) zawsze dotyczy całej sprawy, to znaczy:
 • operacja ADD służy do dodania nowej sprawy – w sąsiadujących wierszach umieść wszystkie zobowiązania, które mają się w niej znaleźć (te zobowiązania muszą mieć taki sam identyfikator sprawy w kolumnie C),
 • operacja UPD służy do aktualizacji istniejącej sprawy – w ten sposób możesz aktualizować dane istniejących zobowiązań, jak i dodawać oraz usuwać zobowiązania ze sprawy; podobnie,                  jak w przypadku dodania, aktualizacja musi uwzględniać wszystkie zobowiązania w sprawie,
 • operacja RMV służy do usunięcia całej sprawy – wtedy wystarczy jeden wiersz z wypełnionym identyfikatorem sprawy (kolumna C), aby usunąć sprawę wraz ze wszystkimi zobowiązaniami. Minimalny zestaw danych przy tej operacji to: typ operacji (kolumna A) i identyfikator sprawy (kolumna C).
Jeśli operacje dodania i aktualizacji dotyczą zobowiązań stwierdzonych tytułem wykonawczym
(z klauzulą wykonalności), do typu operacji dołącz modyfikator ^E (ADD^E, UPD^E). Znak daszka ^ wpisuje się z klawiatury, wciskając jednocześnie klawisze SHIFT i 6. Usunięcie sprawy odbywa się standardowo (RMV).

Operacje zawieszenia (SSP) i odwieszenia (USP) dotyczą pojedynczego zobowiązania – nie podaje się pozostałych zobowiązań w sprawie. Dla tych operacji uzupełnij wszystkie dane zobowiązania wraz
z identyfikatorem zobowiązania (kolumna AA) i z datą zakończenia zawieszenia (kolumna AJ). Minimalny zestaw danych przy tej operacji to: typ operacji (kolumna A), identyfikator sprawy (kolumna C), identyfikator zobowiązania (kolumna AA) i data zakończenia zawieszenia (kolumna AJ).

Dane dłużnika-firmy (kolumny D-M)

Jeśli dłużnikiem jest firma lub instytucja, należy wypełnić kolumny D-M.

Adres zdefiniowany jest jako ciąg 2 do 4 pól, w których powinny się znaleźć wszystkie dane potrzebne do dostarczenia przesyłki, czyli co najmniej kod pocztowy i nazwa miejscowości, oraz wskazanie posesji (np. ulica i numer domu).

Kod pocztowy i nazwa miejscowości muszą znajdować się w jednym polu (system identyfikuje nazwę miejscowości po tym, że przed nią znajduję się kod pocztowy). System rozpoznaje następujące przedimki w nazwie posesji: ul.- ulica, al.- aleja, pl.- plac. Inne przedimki zostaną potraktowane jako składowe nazwy. Zalecany sposób zapisu: ulica i numer w kolumnie J, a kod pocztowy i miasto
w kolumnie K.

Yonick-dane-firmy.PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Dane dłużnika-konsumenta (kolumny N-Z)

Jeśli Twoim dłużnikiem jest konsument, wypełnij kolumny N-Z.

Yonick-dane-konsumenta-(1).PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Dane zobowiązania (kolumny AA-AI)

Po wprowadzeniu danych odnośnie dłużnika, uzupełnij kolumny dotyczące zobowiązania, pamiętając
o spełnieniu wyżej wymienionych warunków ustawowych.

Yonick-dane-zobowiazania.PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Dodatkowo:
 • możesz podać pierwotną wysokość zobowiązania (kolumna AC) – jeśli nastąpiła już częściowa spłata, podana tu kwota może być wyższa od aktualnej kwoty zadłużenia,
 • możesz dodać informacje o postępowaniach dotyczących zobowiązania (kolumna AH) – podana tu informacja zakodowana jest w postaci pojedynczej cyfry bądź przesłana jako dowolna wartość tekstowa (dowolna wartość tekstowa zostanie zapisana w systemie, jednak nie będzie wyświetlana w raportach KRD BIG SA, w przeciwieństwie do poniższych wartości słownikowych).                         
  Cyfry w kolumnie AH odpowiadają następującym postępowaniom:
  1 – postępowanie sądowe cywilne,
  2 – postępowanie przed sądem polubownym (arbitrażowym),
  3 – postępowanie administracyjne,
  4 – postępowanie sądowo-administracyjne,
  5 – postępowanie karne,
  6 – postępowanie egzekucyjne,
 • w sytuacji, gdy dłużnik kwestionuje całość lub część zobowiązania, zgodnie z wymogami Ustawy, powinieneś wypełnić pole dotyczące obiekcji dłużnika (kolumna AG). W przypadku wpisania            w kolumnie AG dowolnej treści będzie ona interpretowana jako „zarzut kwestionowania zobowiązania w całości lub w części” – taki komunikat pojawi się również w raportach KRD BIG  SA. W kolumnie AG mogą znaleźć się wartości w formacie X_Y gdzie X to cyfra odpowiadająca informacji o zarzucie przedawnienia zobowiązania zaś Y odpowiada informacji o zarzucie kwestionowania zobowiązania przez dłużnika.

  X przyjmuje wartości:
  1 – Brak zarzutu przedawnienia,
  2 – Zarzut przedawnienia części zobowiązania,
  3 – Zarzut przedawnienia całości zobowiązania.

  Y przyjmuje wartości:
  1 – Brak zarzutu kwestionowania zobowiązania,
  2 – Zarzut kwestionowania zobowiązania w części,
  3 – Zarzut kwestionowania zobowiązania w całości.

  Przykładowo, wartość: 3_1 zostanie zinterpretowana jako: zarzut przedawnienia całości zobowiązania i jednoczesny brak zarzutu kwestionowania zobowiązania. Informacja 1_1 wpisana w kolumnie AG nie jest poprawna i skutkuje błędem walidacji. Jeżeli względem zobowiązania nie ma żadnych zarzutów, kolumna ta powinna pozostać pusta.

Pozostałe dane (kolumny AJ-AR)

Zawieszanie zobowiązania. Ustawa pozwala na zawieszenie na czas określony publikacji informacji gospodarczych. Zawieszone zobowiązanie nie będzie upubliczniane osobom trzecim w ramach usługi sprawdzania. Natomiast informacja taka znajduje się dalej w bazie danych KRD i zostanie ujawniona w ramach zapytania o siebie.

W celu zawieszenia publikacji zobowiązania należy podać typ operacji SSP w kolumnie A oraz datę końcową zawieszenia w kolumnie AJ. W celu wznowienia publikacji należy podać typ operacji USP oraz pozostawić pole AJ puste. W obu przypadkach wymagane jest podanie pełnych danych zobowiązania, a także identyfikatora zobowiązania (w kolumnie AA), którego operacja dotyczy.

Wysyłka powiadomienia o dopisaniu. System KRD umożliwia wysłanie do dłużnika powiadomienia o tym, że został dopisany do bazy KRD. Powiadomienie takie można wysłać listem zwykłym bądź poleconym. Można je także wysłać na adres korespondencyjny, czyli inny niż ten podany jako adres dłużnika w informacji gospodarczej.

Typ listu, jaki należy wysłać do dłużnika, określa się kodem umieszczonym w kolumnie AK. Jeśli nie chcesz wysyłać powiadomienia, pozostaw je puste. Kod “P” oznacza prośbę o wysłanie listu zwykłego, a kod “R” prośbę o wysłanie listu poleconego. Jeśli pola w kolumnach AI – AO zostaną wypełnione, to list zostanie wysłany na podany w nich adres korespondencyjny dłużnika. W przeciwnym wypadku list zostanie wysłany na adres zamieszkania lub siedziby dłużnika podany w ramach informacji gospodarczej.

Uwaga! Za wysyłkę powiadomienia naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem – o szczegóły zapytaj swojego Opiekuna Biznesowego.

Aby dopisać zobowiązanie z klauzulą wykonalności, do typu operacji w kolumnie A dopisz modyfikator ^E. Ustawa wymaga także przekazania do KRD dodatkowych danych – w tym celu wypełnij kolumny AP, AQ i AR.

Yonick-dane-pozostałe.PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Zapisanie pliku transzy

Przygotowaną transzę zapisz w formacie CSV (dowiedz się, jak to zrobić).

Po zapisaniu transza jest gotowa do wysyłki do KRD za pośrednictwem programu Sabar – instrukcję wysyłania znajdziesz tutaj.

Opis transzy zwrotnej

Po przetworzeniu transzy Yonick zostanie wygenerowana tzw. transza wynikowa, którą możesz pobrać przez Sabara (sprawdź, jak to zrobić). Transza wynikowa jest de facto transzą wysłaną przez Ciebie do KRD, dodatkowo uzupełnioną o status przetworzenia i informację o ewentualnych błędach.

Otwórz pobrany plik transzy w arkuszu kalkulacyjnym. Status każdego zlecenia znajduje się na końcu wiersza w dwóch ostatnich kolumnach. Te kolumny to zazwyczaj AP i AQ, chyba że w transzy zlecane były zobowiązane stwierdzone tytułem wykonawczym, wtedy kolumny statusowe to będą AS i AT.
Yonick-status-i-opis-błedu.PNG
Jeśli zlecenie zostało poprawnie przetworzone, to w kolumnie STATUSCODE powinna się pojawić litera S. Jeśli wystąpił jakikolwiek błąd, to w tej kolumnie pojawi się litera F, a w kolumnie ERRORDESC będzie się znajdował opis błędu. Listę możliwych błędów zwracanych przez protokół Yonick znajdziesz tutaj

⇦ Powrót