POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

I. Informacje Ogólne

1. Spółka Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (dalej: „KRD BIG S.A.”, „Administrator” ) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług KRD BIG S.A., w tym odwiedzającej witrynę internetową KRD BIG S.A. oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania ze swoich stron internetowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej „Polityka”) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronach internetowych KRD BIG S.A. plikach cookie i innych podobnych funkcjach.
3. KRD BIG S.A. jest administratorem danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych i usług KRD BIG S.A.

4. W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Małgorzata Dulińska-Majkowska, adres
e-mail: iod@krd.pl lub na adres: Inspektor Ochrony Danych KRD BIG S.A.,
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Osoba korzystająca ze strony internetowej KRD BIG S.A. (dalej:
„Użytkownik”) która jedynie przegląda stronę i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są jednak pliki cookie i inne podobne funkcje. Informacje zawarte w plikach cookie pośrednio mogą identyfikować konkretnego użytkownika strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookie opisane są w sekcji dotyczącej plików cookie (Punkt VIII Polityka plików „COOKIE”).

1. KRD BIG S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o udzielone zgody;
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, w tym także do świadczenia usług Użytkownikom korzystającym ze strony internetowej;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów KRD BIG S.A., którymi są promowanie usług KRD BIG S.A., umożliwienia komunikacji, integrację treści, badanie ruchu na stronach internetowych KRD BIG S.A., tworzenie pomiarów i statystyk, jak również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. KRD BIG S.A. przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy KRD BIG S.A. będą ona przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

IV. Dobrowolność podania danych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji świadczonych przez KRD BIG S.A. usług.

V. Prawa Osób których dane dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą ma:

• prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych
• prawo żądania sprostowania danych
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania danych
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes i udostępniania ich innym podmiotom
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

VI. Odbiorcy danych osobowych


Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę organizacyjną
i IT, w tym teleinformatyczną, podmiotom świadczącym dla KRD BIG S.A. inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Bezpieczeństwo Danych Osobowych


KRD BIG S.A. dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO.

VIII. Polityka plików „COOKIE”


Strony internetowe KRD BIG S.A. wykorzystują pliki cookie (ciasteczka). Są to niewielkie informacje które są zapisywane na urządzeniu końcowym (np. laptopie, telefonie) Użytkownika podczas przeglądania przez niego stron internetowych KRD BIG S.A. Strony internetowe KRD BIG S.A. mogą korzystać także z innych narzędzi o podobnych do plików cookie funkcjach (np. piksele, sygnalizatory, tagi).

Rodzaje stosowanych przez KRD BIG S.A. plików cookie

Na stronach internetowych KRD BIG S.A oraz dostawcy zewnętrzni wykorzystują:
niezbędne pliki cookie, które umożliwiają m.in. poprawne wyświetlenie i prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych KRD BIG S.A. oraz zapewniają bezpieczeństwo korzystania ze Stron internetowych KRD BIG S.A.
opcjonalne pliki cookie (Marketing, Pomiar, Inne), które umożliwiają m.in. personalizowanie reklam, udostępnianie treści dostosowanych do preferencji Użytkownika na stronach KRD BIG S.A. oraz na innych stronach, integrację treści, badanie ruchu na stronach internetowych KRD BIG S.A., tworzenie pomiarów i statystyk, rozwój i ulepszenie usług KRD BIG S.A. oraz tworzenie nowych produktów i usług w oparciu o interakcje Użytkownika. Na stosownie opcjonalnych plików cookie Użytkownik może wyrazić zgodę.

• Lista stosowanych plików cookie dostępna jest tutaj

Czas przechowywania plików cookie

Pliki cookie wykorzystywane na stronach KRD BIG S.A. dzielimy na:
• stałe pliki cookie - przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu, aż Użytkownik samodzielnie je usunie lub gdy minie czas określony
w parametrach danego pliku cookie;
• sesyjne (czasowe) pliki cookie - przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wyłączenia oprogramowania lub zakończenia sesji przeglądarki (do momentu jej zamknięcia).

Podmioty korzystające z plików cookie na stronach internetowych KRD BIG S.A.

W zależności od tego, kto korzysta z plików cookie możemy wyróżnić:
• własne pliki cookie – są to pliki cookie które umieszcza i do których dostęp ma wyłącznie KRD BIG S.A.;
• pliki cookie dostawców zewnętrznych (takich jak np. Google Ireland Ltd, Consentmanager AB, LiveChat, Inc., Meta Platforms Ireland Limited)

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie stosowanych przez KRD BIG S.A. oraz dostawców zewnętrznych dostępne są także po kliknięciu widgetu „Ustawienia dotyczące ochrony danych”.

Jak wyłączyć pliki cookie

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z plikami cookie bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia końcowego.

W zakresie wyrażonych zgód, Użytkownicy mają możliwość ich cofnięcia za pomocą widgetu „Ustawienia dotyczące ochrony danych”.

Dodatkowo, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Użytkownicy mogą w szczególności zezwolić na wszystkie pliki cookie, wyłączyć instalowanie plików cookie, usunąć pliki cookie, lub zablokować pliki cookie.

Wyłączenie, usunięcie lub blokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na jakość korzystania ze stron internetowych KRD BIG S.A.

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z poniżej zamieszczonych instrukcji:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer 
Microsoft Edge
Brave
Opera

IX. Informacje końcowe

KRD BIG S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych KRD BIG S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.