Protokół Neal

Protokół Neal służy do łatwego, masowego dopisywania do KRD informacji o spłaconych zobowiązaniach firm lub konsumentów. Umożliwia także zarządzanie tymi informacjami (aktualizacja, usuwanie).

Transza Neal umożliwia dopisywanie informacji pozytywnej, a także zarządzanie nią (aktualizacja, usuwanie) – jeśli chcesz dopisać, zaktualizować, usunąć informację negatywną nt. dłużnika, użyj protokołu Yonick.

Poniższa instrukcja wyjaśnia krok po kroku, jak utworzyć i wysłać do KRD transzę Neal.
Instrukcję w PDF znajdziesz tutaj (Format Neal).

Pojęcia wprowadzające

Informacja Pozytywna – informacja gospodarcza przekazywana do KRD informująca o terminowym uregulowaniu przez firmę lub osobę fizyczną zobowiązań finansowych wobec wierzyciela. Pojedyncza informacja pozytywna w systemie KRD figuruje jako spłacone zobowiązanie. Informację pozytywną można dopisać do KRD:
 • za zgodą kontrahenta, który na czas zapłacił za produkty lub usługi,
 • na wniosek osoby, firmy lub innego podmiotu, który terminowo zapłacił za zakupione produkty lub usługi.
Sprawa grupuje spłacone zobowiązania dotyczące tego samego kontrahenta. Spłacone zobowiązania są przechowywane w systemie KRD zawsze w postaci spraw – pojedyncza sprawa może zawierać dowolną liczbę zobowiązań (jedno lub więcej).

Sprawy i zobowiązania są identyfikowane w systemie KRD przy użyciu unikalnych identyfikatorów. Użytkownik, tworząc transzę Neal, zobowiązany jest do nadania indentyfikatorów dla wszystkich spraw i zobowiązań – identyfikatory mogą być dowolnym zestawem znaków, nie mogą jednak się powtarzać w ramach wszystkich spraw / zobowiązań przekazanych do KRD.

Aby informacja pozytywna mogła zostać przyjęta przez KRD, przekazane dane muszą spełniać jeden podstawowy warunek (poza dostarczeniem minimalnych danych):
 • od daty wymagalności (terminu zapłaty) do całkowitej spłaty nie upłynęło więcej niż 29 dni.

Utworzenie pliku transzy

W celu utworzenia transzy z danymi otwórz przykładowy plik Neal (możesz go pobrać stąd) do edycji – w tym celu możesz użyć dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. Microsoft Excel lub OpenOffice Calc. Usuń z pliku wszystkie wiersze poza nagłówkowym.

Dane sterujące (kolumny A-I)

Przygotowywanie pliku transzy zacznij od wypełnienia podstawowych kolumn sterujących:
 • określ, jaką chcesz wykonać operację na sprawie lub zobowiązaniu (kolumna A),
 • określ czy operacja dodatkowej weryfikacji ma być wykonana (kolumna B) – zalecamy zawsze wpisywać 1,
 • określ widoczność danych wierzyciela (kolumna F),
 • określ czy kontrahentem, na którego temat chcesz dopisać informację pozytywną, jest konsument (osoba fizyczna), czy firma – w szczególności jednoosobowa działalność gospodarcza (kolumna G),
 • nadaj unikalny identyfikator sprawy (kolumna H),
 • nadaj unikalny identyfikator spłaconego zobowiązania (kolumna I).
Neal-dane-podstawowe-(1).PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Transza Neal umożliwia zarządzanie sprawami i zobowiązaniami na dwa sposoby:
 • na poziomie całej sprawy – zarządzanie zobowiązaniami odbywa się zawsze w kontekście całej sprawy (tak samo, jak w protokole Yonick); w kolumnie A są to operacje typu 1-3,
 • na poziomie pojedynczego zobowiązania – można zarządzać zobowiązaniem bez konieczności umieszczania go w kontekście całej sprawy; w kolumnie A są to operacje typu 4-6.
W pierwszym przypadku operacje dodania, aktualizacji i usunięcia zawsze dotyczą całej sprawy, to znaczy:
 • operacja 1 dodaje nową sprawę – w sąsiadujących wierszach umieść wszystkie zobowiązania, które mają się w niej znaleźć (te zobowiązania muszą mieć taki sam identyfikator sprawy w kolumnie H),
 • operacja 2 aktualizuje istniejącą sprawę – w ten sposób możesz aktualizować dane istniejących zobowiązań, jak i dodawać oraz usuwać zobowiązania ze sprawy; podobnie, jak w przypadku dodania, aktualizacja musi uwzględniać wszystkie zobowiązania w sprawie,
 • operacja 3 usuwa całą sprawę – wtedy wystarczy jeden wiersz z wypełnionym identyfikatorem sprawy (kolumna H), aby usunąć sprawę wraz ze wszystkimi zobowiązaniami.
W drugim przypadku zarządzasz pojedynczym zobowiązaniem, czyli:
 • operacja 4 dodaje jedno zobowiązanie do istniejącej sprawy – uzupełnij identyfikator sprawy w kolumnie H,
 • operacja 5 aktualizuje istniejące zobowiązanie w sprawie – uzupełnij identyfikator zobowiązania w kolumnie I,
 • operacja 6 usuwa zobowiązanie ze sprawy – uzupełnij identyfikator zobowiązania w kolumnie I.

Dane kontrahenta (kolumny J-AF)

Następnym krokiem jest uzupełnienie danych kontrahenta, na którego temat chcesz dodać informację pozytywną. W zależności od typu kontrahenta określonego w kolumnie G wypełnij kolumny:
 • jeśli kontrahent jest konsumentem (typ 1), wypełnij kolumny oznaczone na poniższym obrazku literą K,
 • jeśli kontrahent jest podmiotem gospodarczym (typ 2), wypełnij kolumny oznaczone na poniższym obrazku literami PG,
 • jeśli kontrahent jest jednoosobową działalnością gospodarczą (typ 3), wypełnij kolumny oznaczone na poniższym obrazku literami JDG.
Neal-dane-dłuznika-(3).PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Dane spłaconych zobowiązań (kolumny AG-AN)

Po wprowadzeniu danych odnośnie kontrahenta, uzupełnij kolumny dotyczące spłaconego zobowiązania, pamiętając o spełnieniu wyżej wymienionych warunków ustawowych.

Neal-dane-inf-pozytywnej.PNG
Kliknij obrazek, aby wyświetlić go w powiększeniu

Zapisanie pliku transzy

Przygotowaną transzę zapisz w formacie CSV (dowiedz się, jak to zrobić).

Po zapisaniu transza jest gotowa do wysyłki do KRD za pośrednictwem programu Sabar – instrukcję wysyłania znajdziesz tutaj.

Opis transzy zwrotnej

Po przetworzeniu transzy Neal zostanie wygenerowana tzw. transza wynikowa, którą możesz pobrać przez Sabara (sprawdź, jak to zrobić). Transza wynikowa jest de facto transzą wysłaną przez Ciebie do KRD, dodatkowo uzupełnioną o status przetworzenia i informację o ewentualnych błędach.

Otwórz pobrany plik transzy w arkuszu kalkulacyjnym. Status każdego zlecenia i informacja o ewentualnych błędach znajduje się w kolumnach C, D i E. 

Neal-status-i-opis-błedu-(1).png
Jeśli zlecenie zostało poprawnie przetworzone, to w kolumnie C powinna się pojawić cyfra 1. Jeśli wystąpił jakikolwiek błąd, to w tej kolumnie pojawi się cyfra 0, a w kolumnach D i E znajdą się odpowiednio opis błędu i jego kod. Listę możliwych błędów zwracanych przez protokół Neal znajdziesz tutaj.

⇦ Powrót